Reference
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ ได้รับความไว้วางใจ
และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ
ของภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งโครงการในต่างประเทศ
ซึ่งโครงการที่เป็นผลงานสำคัญสรุปได้ดังนี้
 
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
 
ผลงานด้านที่อยู่อาศัย
 
     
  :: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เริ่มจากการให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ จนกระทั่งมีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือเครื่องวิเคราะห์และบุคคลากรจึง ได้ขยายขอบเขตการให้บริการในด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเลขทะเบียน ว-156 


:: ห้องปฏิบัติการของบริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
มีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 95/28 หมู่ที่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 17 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ (Air Quality Monitoring) ทั้งในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) และคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Emission Measurement) นอกจากนี้ยังสามารถประเมินการ
กระจายตัวสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดด้วย แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling) แบบต่างๆ ทั้งที่เป็น Regulatory Model ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency หรือ US EPA) และแบบจำลองของประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย
 
     
  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันสำคัญๆ ในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น US EPA, Office of Air Quality Planning and Standards Emissions, Monitoring, and Analysis Division Research Triangle Park, USA เป็นต้น
จึงสามารถฝึกฝนเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรด้านวิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและบุคลากรทางเทคนิค เพื่อการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการตลอด เวลา จึงทำให้มีความมั่นใจในผลการตรวจวัดที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
 
     
 
     
 
     
  :: ขอบเขตการให้บริการ
1.1.1 บริการให้คำปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะงานด้านการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Quality Monitoring) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ฝุ่น เสียง ปล่องโรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ (ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-156)
1.1.2 บริการเช่า/ขายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฝุ่น เสียง ในปล่องโรงงาน และในสถานประกอบการ ฯลฯ
1.1.3 บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
1.1.4 ออกแบบระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่น ตู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ กล่องใส่เครื่องมืออลูมิเนียม ฯลฯ
1.1.5 บริการตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Quality Modeling) 
 
     
  :: โครงการระหว่างประเทศ
1. Air Quality, Sound Level Water Quality and Soil Quality Monitoring Project, Vientiane Industrial Park Infrastructure Development Project, Vientiane, Lao PDR เป็นโครงการที่บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ที่จะถูก พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ของนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) แล้วนำเสนอต่อ Japan International Cooperation Agency (JICA) เพื่อประกอบการจัดทำ Initial Environmental Evaluation (IEE) ก่อนที่จะนำเสนอต่อ Ministry of Industry and Commerce ของ สปป. ลาว ต่อไป
 
     
     
     
     
     
     
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 57