ประวัตินักวิชาการ
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
   ▪ ประวัตินักวิชาการ
 
   ▪ เอกสารรับรองบริษัท
 
   ▪ ใบประกาศ
 
   ▪ Organization Chart
 
   ▪ หลักการบริหารงาน
 
     
     
 
 ชื่อ  (ภาษาไทย) นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม
   (ภาษาอังกฤษ) MR. WERATEP GEERATITHADANIYOM
 
 รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ   47010002
   
 ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
   
 หน่วยงาน  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 168/28 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ (02) 5300284-5, 5300331
 โทรสาร (02) 5300284-5, 5300331 กด 18
 E-mail : weratep@yahoo.com
 Website : www.envirprothailand.com
   
 ประวัติการศึกษา
 
 » ระดับปริญญาตรี วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล 
    มหาวิทยาลัยมหิดล
» ระดับปริญญาตรี วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอาชีวอนามัยและ            ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   » ระดับปริญญาโท วศม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
   » การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)
 » การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย (Stack Sampling of Air
    Pollution from Stationary Sources)
 » แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Modeling)
   
 ผลงาน       วิจัย  » โครงการศึกษาสภาพการคงตัว (Stability Classes) ของบรรยากาศสำหรับประเทศไทย
    เพื่อประยุกต์ใช้ในแบบจำลองมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม             
 » โครงการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดปทุมธานี
 » การทดสอบความใช้ได้ของแบบจำลองมลพิษทางอากาศในจังหวัดปทุมธานี 
 » สภาวะคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 » สภาวะคุณภาพอากาศในเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
 
     
   ประวัติการทำงาน  
   2535 - 2536  ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท สหฟาร์ม จำกัด  
     
   2536 - 2548  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
เกี่ยวกับ
 
   - การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring)
 - การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย (Stack Sampling of Air Pollution from
    Stationary Sources)
 - แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Modeling) เช่น ISCST3, AERMOD, AERMET
 - ควบคุมดูแลเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม Quality Assurance and Quality Control Program
   ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบถาวรและเคลื่อนที่
 - เป็นผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานต่อ
   ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีประจำปี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 - เป็นวิทยากรประจำห้องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยม
   ชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยเครื่อง วิเคราะห์อัตโนมัติ
   ในหลักสูตร การจัดการคุณภาพอากาศ ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - เป็นอาจารย์พิเศษหัวข้อวิชา การจัดการคุณภาพอากาศ และการเก็บตัวอย่างอากาศและฝุ่นจากปล่องโรงงาน
   อุตสาหกรรม ณ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ระหว่างปี 2540-2542
 - เป็นคณะทำงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
   และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 - เสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศด้วยสภาพการคงตัวในบรรยากาศ
   ของประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษ
   ทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
 - จัดสัมมนาเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศด้วยสภาพการคงตัวในบรรยากาศของประเทศไทย
   ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้แบบจำลองมลพิษทางอากาศ (EPA’s ISCST3 ModelingSystem)
   ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
     
   2548 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
     
  ประวัติการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ  
   2538  Certificate of an Individual Training Course in Air Pollution (JIS Method) at Kagawa Prefectural 
Environmental Research Center from August 29, 1995 to November 29, 1995 organized by the Japan International Cooperation Agency (JICA) under the International Cooperation Programme of the Government of Japan.
 
 2539  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Acid Rain Analysis by Using Ion Chromatograph ณ   Stockholm University ประเทศสวีเดน รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยทุนของรัฐบาลไทย-สวีเดน
 
 2539  ดูงานหลักสูตร Air Quality Monitoring and Analysis Program ณ กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของรัฐบาลไทย-จีน
 
 2539  ดูงานหลักสูตร Ambient Air Quality Monitoring and Stack Sampling Program (US.EPA. Method) ณ US. Environmental Protection Agency และ Triangle Park ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของ E7
 
 2539  ดูงานหลักสูตร Air Quality Monitoring and Quality Assurance/Quality Control Program (US.EPA. Method) ณ Ontario ประเทศแคนาดา รวมระยะเวลา 15 วัน โดยทุนของ E7
 
 2541  เสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง An Overview of Air Pollution with Emphasis on Ozone in Thailand ในงานประชุมวิชาการ International Workshop on Measurement of Ozone in East Asia / West Pacific ครั้งที่ 2 ณ เมือง Irkutsk ประเทศรัสเซีย รวมระยะเวลา 7 วัน จัดโดย Tokyo University
 
 2545  ดูงานหลักสูตร Air Quality Program and CAMx / CALPUFF Modeling ณ OHIO EPA Office เมือง OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมระยะเวลา 7 วัน โดยทุนของรัฐบาลไทย
 
     
  ประวัติการฝึกอบรมและดูงานในประเทศ  
   2540  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตรวจสอบและบันทึกผลมลพิษจากอุตสาหกรรม (Stack Sampling of Air Pollution from Stationary Sources) จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
 
 2542  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring) จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ
 
 2543  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 เพื่อใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี จัดโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 2543 ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยาเรื่อง Meteorology of Planetary Layer จัดโดยศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 2543  Certificate of Opsis Hardware and Software Training Course organized by Opsis AB and Sithiporn Associates Co., Ltd. On August 28-30, 2000, Bangkok, Thailand.
 
 2544  Certificate of Participation in Workshop for Strengthening the Environment Agencies of Thailand, Bangkok, March 6-9, 2001. A joint collaboration between the  Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
 
 2544  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Air Pollution Modeling and its Application เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ (EPA’s ISCST3 Modeling System) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 2544  Certificate for the Completion of Training Course on Air Quality Monitoring held in Bangkok, Thailand from 6th to 9th March 2001 organized by The Association for Overseas Technical Scholarship, Japan implemented by The Kansai Electric Power Co., Inc., Japan in cooperation with Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE), Thailand under the support of Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan
 
 2545  Certificate of Completion for Course Air Pollution Training Institute (APTI) US.EPA : Source Sampling for Particulates organized by Pollution Control Department (PCD), Bangkok, Thailand. 
 
 2545  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิเคราะห์ข้อมูล จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 2545  Certificate of Participation in the E7 Workshop on Air Quality Modelling, Bangkok, Thailand, March 19-22, 2002. A joint collaboration between the  Pollution Control Department (PCD) and the E7 Network of Expertise for the Global Environment.
 
 2547  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์โอโซนและฝุ่น จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
 
 2547  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Visual Basic จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 2548  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ (EPA’s AERMOD Modeling System) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 2548  ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง EPA’s Models-3/CMAQ and Emission Processing Systems จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ และ The Joint Graduate School of Energy and Environment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     
     
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 66