ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ ได้รับความไว้วางใจ
และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ
ของภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งโครงการในต่างประเทศ
ซึ่งโครงการที่เป็นผลงานสำคัญสรุปได้ดังนี้
 
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
 
ผลงานด้านที่อยู่อาศัย
 
     
   ▪ ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม  
     
  1. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ปี 2548-2459
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ และการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี
 
2. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2549-2552
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ การตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย  และการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2549-2552  ของจังหวัดนนทบุรี
 
3.  โครงการส่งเสริมการควบคุมมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2549
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่มีโรงงาน อุตสาหกรรมหนาแน่นของจังหวัดสระบุรี ตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประเภทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เหล็ก โรงสีข้าว และอาหารสัตว์ จำนวนทั้งหมด 15 แห่ง การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในชุมชน จำนวน 11 แห่ง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 12 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี
 
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 13.06 เมกะวัตต์ ของ บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด  พ.ศ. 2549-2552  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผล กระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในชุมชนทุก 6 เดือน จำนวน 4 แห่ง การตรวจวัดปริมาณมลสารจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าทุก 6 เดือน จำนวน 2 แห่ง การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในชุมชนทุก 6 เดือน จำนวน 4 แห่ง การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าทุกเดือน จำนวน 1 แห่ง การตรวจวัดระดับเสียงและความร้อนในโรงไฟฟ้าทุก 3 เดือน

 
5. การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการลดทอนของแผ่นกำแพงกั้น เสียงบนทางด่วนขั้นที่ 2 โครงการศึกษาและตรวจวัดเสียง เพื่อประเมินประสิทธิภาพแผ่น Metal Noise Barrier เทียบกับแผ่น GRC
เป็นการทดสอบโดยการตรวจวัดระดับเสียงหลังแนวกำแพงกั้นเสียงแบบซีเมนต์เสริม ใยแก้ว (Glass-fiber Reinforced Cement: GRC) และแบบโลหะ หรือ Metal Noise Barrier เพื่อเปรียบเทียบระดับเสียงระหว่างด้านหน้าและด้านหลังแผ่นกั้นเสียง สำหรับการประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของกำแพงกั้นเสียงแบบโลหะที่จะนำไปติด ตั้งแทนแบบ GRC
 
6. การตรวจวัดเสียงรบกวนเพื่อประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงานทอผ้าบริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
เป็นการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ด้วยวิธีการตามมาตรฐานฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เพื่อประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขแหล่งกำเนิดเสียงในโรงงาน พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการจัดการปัญหาในระยะต่อไป พร้อมกับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
7. การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมรายงานผลการตรวจวัด
ซึ่งเป็นการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ทั่วไปจำนวน 4 จุดรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เลือกไว้ ในพื้นที่ อบต. บางโฉลง ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ โรงงานอุตสาหกรรม

 
8. การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดทอนพลังงานเสียงของแผ่นกั้นเสียงแบบ Metal Noise Barrier จำนวน 3 แบบ
เป็นการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของแผ่นกั้นเสียงที่มีโครงสร้าง ต่างกันจำนวนสามแบบที่ผลิตโดยบริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด โดยการปล่อยเสียงแบบ Pure tone noise ที่มีความถี่ระหว่าง 125-4,000 เฮริท์ซ ด้านหน้ากำแพงแล้วตรวจวัดระดับเสียงด้านหลังกำแพงในห้องทดสอบ เพื่อคำนวณค่า Transmission loss (TL) และค่า Sound transmission class (STC) ของแผ่นกั้นเสียงทั้งสามแบบ

 
9. การตรวจวัดระดับเสียงเพื่อประเมินผลการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการลดทอนเสียงจากอากาศยาน
เป็นการตรวจวัดระดับเสียงด้วยดัชนี Sound Exposure Level (SEL) ในห้องเรียนของอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับการปรับปรุงด้านการป้องกันเสียง ได้แก่ การติดตั้งหน้าต่างกระจกสองชั้น การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบนผนัง ฯลฯ ผลการปรับปรุงได้ถูกทดสอบโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง SEL ของเครื่องบินที่บินผ่านระหว่างภายในห้องที่ได้รับการปรับปรุงกับระดับเสียง SEL ภายนอกอาคาร ผลการประเมินพบว่า การปรับปรุงห้องในอาคารเรียนดังกล่าวสามารถลดทอนระดับเสียงได้อย่างมีนัย สำคัญ
 
10. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
1. บริษัท โนวา สตีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2. บริษัท ทีพีที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
4. โครงการ Oriental Hotel ของบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ณ บริเวณถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

5. โครงการ Surasak Hotel ของบริษัท ฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ 
กรุงเทพ

 
11. โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ของกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการที่บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณเส้นทางแนวก่อสร้างเริ่มต้นจากถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ แล้วนำเสนอต่อบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ เพื่อประกอบการจัดทำ Initial Environmental Evaluation (IEE) ก่อนที่จะนำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และ สผ.ต่อไป
 
     
 
     
             
         
 
     
     
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 78