หลักการบริหารงาน
Website Banner
   
 
 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
:: ENVIRPRO NEWS ::
   
Update !!!
ติดตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

     พรบ. สิ่งแวดล้อม 2561 
    "มาตรา ๑๐๑/๒ ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ติดตามข่าวคุณภาพอากาศ 

 
     
   **  ค่ามาตรฐาน ฝุ่น
PM-2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   **
 
 
 
   
     
   กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ
 
     
   
     
   
 
 พยากรณ์อากาศประจำวัน  

 
     
   กรมอุตุนิยมวิทยา  
     
  
บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
 
 
 
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
   
 
   
 
     
 
 
     
     
     
     
 
 
   ▪ ประวัตินักวิชาการ
 
   ▪ เอกสารรับรองบริษัท
 
   ▪ ใบประกาศ
 
   ▪ Organization Chart
 
   ▪ หลักการบริหารงาน
 
     
     
     
  หลักการบริหารงาน บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด  
 
 
     
  1. มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
    1.1 สำรวจความต้องการของลูกค้า
    1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
    1.3 สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
    1.4 สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 
     
  2. บริหารงานอย่างเป็นผู้นำ (Leadership)
    2.1 กำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจน
    2.2 ตั้งเป้าหมายชัดเจน
    2.3 ส่งเสริมคุณภาพในองค์กร
    2.4 สร้างจริยธรรม และให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
    2.5 สร้างความเข้าใจระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร
    2.6 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
     
  3. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management: PM) ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น รับผิดชอบร่วมกัน มีสามัญสำนึกในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติและมีอิสระในการทำงาน  
     
  4. บริหารงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ (Key Performance Indicators: KPI) เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการปฏิบัติงานจริง โดยวิเคราะห์ผลจากการปฏิบัติงาน (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
     
  5. บริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เริ่มต้นจากการวางแผน (P = Plan) แล้วนำไปปฏิบัติ (D = Do) ดำเนินการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติ (C = Check) เมื่อตรวจพบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A = Action)  
     
  6. บริหารงานแบบ 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) สร้างความเป็นระเบียบของสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สะดวก ความปลอดภัย และความสุขในการทำงาน รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
     
     
     
  บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด 
 
168/28, 168/30, 168/71  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
Tel. : + 02-5300284-5   FAX : + 02-5300331 ต่อ 18
E-mail :
envirpro@yahoo.com , info@envirprothailand.com     
Website :
www.envirprothailand.com

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. : 02-5300284-5
 
Current Pageid = 70